Om BA i Karlstads stift

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

  • Borgerligt alternativ är inte bundet till något politiskt parti. Vi har våra rötter i borgerliga värderingar. I allt arbete och vid alla ställningstaganden utgår vi från vår värdegrund.
  • Borgerligt alternativ sätter alltid församlingarna och pasto­ raten främst. Det är därifrån Svenska kyrkans församlingsliv utgår. Detta synsätt ska prägla allt arbete. Vi vill motverka alla tendenser att koncentrera makt till nationell nivå. Vi mot­ sätter oss tvångsvisa sammanslagningar av församlingar.
  • Borgerligt alternativ arbetar för större frihet att välja vilken församling man vill tillhöra och möjlighet att fördela den egna kyrkoavgiften på församlingar man vill stödja.
  • Borgerligt alternativ strävar efter en god hushållning med kyrkans resurser och kraftfullt motverka svällande byråkrati på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Gudstjänstliv i förnyelse
Kärnan och navet i en försam­ lings verksamhet är ett rikt gudstjänstliv i olika former. Gudstjänsten ska ge glädje, kraft, trygghet och inspiration till besökarnas vardagstro. Där ska ges undervisning, vägled­ ning, tröst och hopp.

Barn och ungdomar ska ha en självklar mötesplats i kyrkan
Man ska tycka det är roligt att delta i kyrkans liv. Vi ska stöd­ ja föräldrar i olika situationer och vara en miljö där olika åldrar trivs tillsammans.

Kyrkomusiken – en tillgång
Vi vill stärka den redan om­ fattande musikaliska verksam­ heten och främja rekrytering­ en till kyrkomusiken.

Diakoni – det viktiga sociala arbetet
Kristen tro blir synlig i om­ tanke om medmänniskan. De svagaste i samhället ska få hjälp och stöd. Mötesplatser ska erbjudas för att ge styrka och skänka hopp.

Mission
Allt arbete i församlingarna ska genomsyras av uppgiften att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus.

Kyrkans roll vid kriser och katastrofer
Kyrkan är en allt viktigare ak­ tör i civilsamhället. När kriser och katastrofer inträffar söker sig människor till kyrkan och Svenska kyrkan ska finnas där människor är.

Kyrkan som arbetsplats
Vi vill verka för att Svenska kyrkans arbetsplatser ska vara föredömen genom jämställda, öppna och medmänskliga arbetsplatser. Där man ge­ mensamt, både anställda och frivilliga arbetar tillsammans och med glädje gör ett gott arbete.


Kontaktuppgifter:

Margareta Nisser Larsson margareta.nisser@msb.se 070 – 378 79 95